Veilingvoorwaarden online verkoop - koper

 

1. De online veiling excellencebymathy.auction wordt georganiseerd door Bayard SA, een naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 23 rue de Hassoumont, 4920 Remouchamps, België.

2. Deelneming aan deze veiling houdt in dat deze veilingvoorwaarden uitdrukkelijk worden erkend en zonder voorbehoud worden aanvaard.

3. Bayard SA verkoopt paarden via haar verkoopplatform voor rekening van derden. Bayard SA fungeert als een veilingdienst. De veilingcommissie bemiddelt tussen de verkoper en de koper. Kopers moeten zich via de website excellencebymathy.auction registreren voordat zij aan de online veiling mogen deelnemen.

4. Paarden en embryo's worden geveild in de staat waarin zij zich op het ogenblik van de veiling bevonden.

5. De verkoop geschiedt naar Belgisch recht bij opbod en wordt gegund aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag, met of zonder BTW.

6. Biedingen en betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt in de volgende biedfasen:

- Van 2.500 euro - 20.000 euro per 500 euro,

- Van € 20.000 tot € 40.000 voor € 1.000

- Van 40.000 tot 80.000 euro per 2.000 euro

- Van 80.000 euro per 5.000 euro,

7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per specifiek kavel aangegeven. Indien echter in de laatste 5 minuten voor sluitingstijd van een kavel een bod wordt uitgebracht, zal de veilingtijd voor die specifieke kavel automatisch met 5 minuten worden verlengd. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

8. Naast de gunningsprijs is de koper aan de verkoper een percentage van 10% (exclusief BTW) van de gunningsprijs verschuldigd als commissie en voor de bemiddeling bij de veilingkosten. De verkoper zal de koper een factuur sturen voor deze diensten, waarvan het bedrag onmiddellijk op de rekening van de verkoper moet worden gestort, vóór de levering van het paard aan de koper.

9. Op de veiling wordt een paard toegekend aan de hoogste bieder. De betaling van de verkoopprijs door de koper wordt als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% van deze toewijzingsprijs als commissie van de koper = nettoprijs, eventueel vermeerderd met de verschuldigde BTW, die de totale betaling vormt.

Door een bod uit te brengen, verbindt de bieder zich ertoe het afrekeningsbedrag te betalen, tenzij later een hoger bod wordt uitgebracht.

10. Het schikkingsbedrag is onmiddellijk opeisbaar bij de toekenning. Elke koper heeft de mogelijkheid een verzekering af te sluiten voor het paard of embryo dat hij zojuist heeft verworven. Het is daarom raadzaam zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bayard SA.

11. Alle verantwoordelijkheid voor op de veiling verkochte paarden gaat onmiddellijk na de gunning over op de koper. Na de veiling EN betaling maken koper en verkoper in onderling overleg afspraken over de levering. Levering dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de veiling. Na deze 30 dagen heeft de verkoper het recht om de koper een stabiele vergoeding aan te rekenen. De rechtsverhouding bestaat rechtstreeks tussen de koper en de verkoper, met dien verstande dat de verkoper jegens de koper aansprakelijk is, met uitdrukkelijke uitsluiting van de veilingmeester, voor alle gebreken die een paard na de veiling mocht vertonen.

12. De eigendom van het embryo gaat over op de koper op het moment dat de koper de verschuldigde betaling aan de verkoper verricht. Een waarborgsom van 3000 euro + 10% BTW zal worden gevraagd als garantie voor de vervoerder. De waarborgsom wordt u terugbetaald bij inlevering van de drager aan de Ridderstraat 41, 3440 Zoutleeuw België. 

13. Noch de verkoper, noch de koper ontlenen enig recht aan het feit dat de veilingmeester het paard heeft geselecteerd en, in voorkomend geval, het paard op zijn verzoek aan een veterinair onderzoek heeft onderworpen.

14. De bij de producten verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de kwaliteiten van de producten, zonder aanspraak te maken op volledigheid en zonder enige garantie te bieden. Voor de beschrijving van een lot in haar catalogus, baseert Bayard SA zich uitsluitend op de informatie die over dit lot door de verkoper of een derde werd verstrekt. Bayard SA is niet verantwoordelijk voor druk- en/of materiaalfouten op haar website en online catalogus, alsook in video's.

15. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper na de veiling en doorgegeven aan Bayard SA, zal het paard worden opgehaald bij de verkoper op kosten van de koper. Levering vindt slechts plaats na volledige betaling aan de Verkoper zoals omschreven in artikel 9 van deze veilingvoorwaarden. Bij aflevering van het paard wordt het formulier "Bewijs van aflevering" ingevuld en ondertekend door de koper.

16. In geval van uitvoer van een paard dient de koper binnen 3 maanden na de veiling geldige vervoersdocumenten over te leggen, op straffe van verbeurte van een dwangsom bestaande uit de BTW.

17. In geval van een geschil tussen de verkoper en de koper in verband met de veiling, zal de Veilingcommissie trachten het geschil door bemiddeling op te lossen. Indien een van de partijen van oordeel is dat geen oplossing is gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik, België, bevoegd. Voor de verhouding tussen de verkoper en de koper is het Belgisch recht van toepassing.

18. Elk geschil dat uit deze veiling voortvloeit en de gevolgen ervan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop/verkoop. De rechtbanken van Luik, België, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

19. In geval van betwisting zal alleen de tekst in de Franse taal als authentiek worden beschouwd. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal is louter informatief.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie