Veilingvoorwaarden online verkoop - koper

 

1. De online veiling excellencebymathy.auction wordt georganiseerd door Bayard SA, een naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 23 rue de Hassoumont, 4920 Remouchamps, België.

2. Deelneming aan deze veiling houdt in dat deze veilingvoorwaarden uitdrukkelijk worden erkend en zonder voorbehoud worden aanvaard.

3. Bayard SA verkoopt paarden via haar verkoopplatform voor rekening van derden. Bayard SA fungeert als een veilingdienst. De veilingcommissie bemiddelt tussen de verkoper en de koper. Kopers moeten zich via de website excellencebymathy.auction registreren voordat zij aan de online veiling mogen deelnemen.

4. Paarden en embryo's worden geveild in de staat waarin zij zich op het ogenblik van de veiling bevonden.

5. De verkoop geschiedt naar Belgisch recht bij opbod en wordt gegund aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag, met of zonder BTW.

6. Biedingen en betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt in de volgende biedfasen:

- Van 2.500 euro - 20.000 euro per 500 euro,

- Van € 20.000 tot € 40.000 voor € 1.000

- Van 40.000 tot 80.000 euro per 2.000 euro

- Van 80.000 euro per 5.000 euro,

7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per specifiek kavel aangegeven. Indien echter in de laatste 5 minuten voor sluitingstijd van een kavel een bod wordt uitgebracht, zal de veilingtijd voor die specifieke kavel automatisch met 5 minuten worden verlengd. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

8. Naast de gunningsprijs is de koper aan de verkoper een percentage van 10% (exclusief BTW) van de gunningsprijs verschuldigd als commissie en voor de bemiddeling bij de veilingkosten. De verkoper zal de koper een factuur sturen voor deze diensten, waarvan het bedrag onmiddellijk op de rekening van de verkoper moet worden gestort, vóór de levering van het paard aan de koper.

9. Op de veiling wordt een paard toegekend aan de hoogste bieder. De betaling van de verkoopprijs door de koper wordt als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% van deze toewijzingsprijs als commissie van de koper = nettoprijs, eventueel vermeerderd met de verschuldigde BTW, die de totale betaling vormt.

Door een bod uit te brengen, verbindt de bieder zich ertoe het afrekeningsbedrag te betalen, tenzij later een hoger bod wordt uitgebracht.

10. Het schikkingsbedrag is onmiddellijk opeisbaar bij de toekenning. Elke koper heeft de mogelijkheid een verzekering af te sluiten voor het paard of embryo dat hij zojuist heeft verworven. Het is daarom raadzaam zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bayard SA.

11. Alle verantwoordelijkheid voor op de veiling verkochte paarden gaat onmiddellijk na de gunning over op de koper. Na de veiling EN betaling maken koper en verkoper in onderling overleg afspraken over de levering. Levering dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de veiling. Na deze 30 dagen heeft de verkoper het recht om de koper een stabiele vergoeding aan te rekenen. De rechtsverhouding bestaat rechtstreeks tussen de koper en de verkoper, met dien verstande dat de verkoper jegens de koper aansprakelijk is, met uitdrukkelijke uitsluiting van de veilingmeester, voor alle gebreken die een paard na de veiling mocht vertonen.

12. De eigendom van het embryo gaat over op de koper op het moment dat de koper de verschuldigde betaling aan de verkoper verricht. Een waarborgsom van 3000 euro + 10% BTW zal worden gevraagd als garantie voor de vervoerder. De waarborgsom wordt u terugbetaald bij inlevering van de drager aan de Ridderstraat 41, 3440 Zoutleeuw België. 

13. Noch de verkoper, noch de koper ontlenen enig recht aan het feit dat de veilingmeester het paard heeft geselecteerd en, in voorkomend geval, het paard op zijn verzoek aan een veterinair onderzoek heeft onderworpen.

14. De bij de producten verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de kwaliteiten van de producten, zonder aanspraak te maken op volledigheid en zonder enige garantie te bieden. Voor de beschrijving van een lot in haar catalogus, baseert Bayard SA zich uitsluitend op de informatie die over dit lot door de verkoper of een derde werd verstrekt. Bayard SA is niet verantwoordelijk voor druk- en/of materiaalfouten op haar website en online catalogus, alsook in video's.

15. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper na de veiling en doorgegeven aan Bayard SA, zal het paard worden opgehaald bij de verkoper op kosten van de koper. Levering vindt slechts plaats na volledige betaling aan de Verkoper zoals omschreven in artikel 9 van deze veilingvoorwaarden. Bij aflevering van het paard wordt het formulier "Bewijs van aflevering" ingevuld en ondertekend door de koper.

16. In geval van uitvoer van een paard dient de koper binnen 3 maanden na de veiling geldige vervoersdocumenten over te leggen, op straffe van verbeurte van een dwangsom bestaande uit de BTW.

17. In geval van een geschil tussen de verkoper en de koper in verband met de veiling, zal de Veilingcommissie trachten het geschil door bemiddeling op te lossen. Indien een van de partijen van oordeel is dat geen oplossing is gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik, België, bevoegd. Voor de verhouding tussen de verkoper en de koper is het Belgisch recht van toepassing.

18. Elk geschil dat uit deze veiling voortvloeit en de gevolgen ervan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop/verkoop. De rechtbanken van Luik, België, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

19. In geval van betwisting zal alleen de tekst in de Franse taal als authentiek worden beschouwd. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal is louter informatief.

Conditions d'enchères vente en ligne - acheteur

 

1. L'enchère en ligne excellencebymathy.auction est organisée par Bayard SA, Société Anonyme ayant son siège au 23 rue de Hassoumont, 4920 Remouchamps, Belgique.

2. Participer à cette enchère implique que ces conditions d'enchères soient explicitement reconnues et acceptées sans réserve.

3. Bayard SA vend des chevaux via sa plateforme de vente pour le compte de tiers. Bayard SA fait office de service d'enchères. Le comité des enchères joue le rôle de médiateur entre le vendeur et l'acheteur. Les acheteurs doivent s'inscrire via le site Web excellencebymathy.auction avant d'être autorisés à participer à l'enchère en ligne.

4. Les chevaux et l’embryon sont vendus aux enchères dans l'état où ils se trouvaient au moment de la vente aux enchères.

5. La vente est réalisée en droit belge par voie d'enchères et attribution au plus offrant après paiement du montant du règlement, majoré ou non de la TVA.

6. Les offres et les paiements sont effectués en EURO. L'enchère se déroule selon les étapes d'enchères suivantes :

- À partir de 2500 euros - 20.000 euros par 500 €, -

- De 20.000 à 40.000 euros pour 1.000 €, -

- À partir de 40.000 euros à 80.000 euros par 2.000 €, -

- À partir de 80.000 euros par 5.000 €, -

7. Le site Internet indiquera une heure de clôture indicative de l'enchère par lot spécifique. Si, toutefois, une enchère est faite dans les 5 dernières minutes avant l'heure de clôture d'un lot, l'heure de l'enchère pour ce lot spécifique sera automatiquement prolongée de 5 minutes. Le délai prolongé deviendra la nouvelle heure de fermeture indicative.

8. En plus du prix d'attribution, l'acheteur paiera au Vendeur un pourcentage de 10% (hors TVA) du prix d'attribution à titre de commission et pour la médiation des frais d'enchères. Le Vendeur remettra à l'acheteur une facture pour ces services, dont le montant doit être rapidement transféré sur le compte du Vendeur, avant la livraison du cheval à l'acheteur.

9. Lors de la vente aux enchères, un cheval est attribué au plus offrant. Le règlement du prix de vente par l’acheteur est calculé comme suit : le prix d’attribution + 10% de ce prix d’attribution à titre de commission acheteur = prix net, à majorer de toute TVA éventuellement due, qui constitue le montant total du règlement.

En faisant une offre, l'enchérisseur s'engage à payer le montant du règlement, à moins qu'une offre supérieure ne soit faite par la suite.

10. Le montant du règlement est immédiatement exigible lors de l'attribution. Chaque acquéreur a la possibilité de souscrire à une assurance pour le cheval ou l'embryon qu'il vient d'acquérir. Il conviendra dès lors de prendre contact avec Bayard SA dès que possible.

11. Toute responsabilité concernant les chevaux vendus aux enchères est immédiatement après l'attribution transférée à l'acheteur. Après la vente aux enchères ET le paiement, l'acheteur et le vendeur prendront des dispositions pour la livraison en concertation mutuelle. La livraison doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la vente aux enchères. Après ces 30 jours, le vendeur est autorisé à facturer des frais d’écurie à l'acheteur. La relation juridique existe directement entre l'acheteur et le vendeur, étant entendu que le vendeur est responsable vis-à-vis de l'acheteur, à l'exclusion expresse de l'organisme de vente, de tout défaut qu'un cheval pourrait présenter après la vente aux enchères.

12. La propriété de l'embryon est transférée à l'acheteur au moment où l'acheteur effectue le paiement dû au Vendeur. Une caution de 3000 euros + 10% de TVA sera demandée en tant que garantie pour la porteuse. La caution vous sera restituée au retour de la porteuse à  Ridderstraat 41, 3440 Zoutleeuw  Belgique.

13. Ni le vendeur ni l’acheteur ne peuvent tirer de droits du fait que l’organisme de vente aux enchères a sélectionné le cheval et, le cas échéant, soumis le cheval à un examen vétérinaire à sa demande.

14. Les informations fournies sur les produits sont exclusivement destinées à donner une impression des qualités des produits sans prétendre être complètes et sans offrir aucune garantie. Pour la description d'un lot dans son catalogue, Bayard SA est purement guidé par les informations sur ce lot fournies par le vendeur ou un tiers. Bayard SA n'est pas responsable des erreurs d'impression et / ou des erreurs matérielles sur son site Web et son catalogue en ligne ainsi que dans les vidéos.

15. Sauf accord contraire entre l'acheteur et le vendeur après la vente aux enchères et transmis à Bayard SA, le cheval sera récupéré auprès du vendeur aux frais de l'acheteur. La livraison n'aura lieu qu'après paiement complet auprès du Vendeur tel que défini à l'article 9 des présentes conditions d'enchères. Lors de la livraison du cheval, le formulaire « Preuve de livraison », sera complété et signé par l'acheteur.

16. En cas d'exportation d'un cheval, l'acheteur soumettra des documents de transport valides dans les 3 mois suivant la vente aux enchères, sous peine de confiscation d'une somme pénale constituée de la TVA.

17. En cas de litige, lié à l'enchère, survenant entre le vendeur et l'acheteur, le comité d'enchères s'efforcera de régler ce litige par voie de médiation. Si l'une des parties estime qu'aucune solution n'a été trouvée, les tribunaux de Liège, Belgique seront exclusivement compétents. Pour la relation entre le vendeur et l'acheteur, la loi belge s'applique.

18. Tout litige découlant de cette vente aux enchères et de ses conséquences sera exclusivement régi par le droit belge à l'exclusion des dispositions du traité de vente de Vienne concernant les achats / ventes internationaux. Les tribunaux de Liège, Belgique sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige.

19. En cas de litige, seul le texte en langue française fera foi. La traduction de ces conditions d'enchères dans une autre langue est purement informative.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie